زندگي در گذر آينه ها جان دارد

با سفرهاي پر از خاطره پيمان دارد

زندگي خواب لطيفي است که گل مي بيند

اضطراب و هيجاني است که انسان دارد

زندگي کلبه ي دنجي است که در نقشه خود

دو سه تا پنجره رو به خيابان دارد

گاه با خنده عجين است و گهي با گريه

گاه خشک است و گهي شر شر باران دارد

زندگي مرد بزرگي است که در بستر مرگ

به شفابخشي يک معجزه ايمان دارد

زندگي حالت باراني چشمان تو است

که درآن قوس و قزح هاي فراوان دارد

زندگي آن گل سرخي است که تو مي بويي

يک سرآغاز قشنگي است که پايان دارد

منبع : وبگاه انديشه |زندگی
برچسب ها : زندگي ,دارد زندگي